PRIVACYVERKLARING FRANGEMA STAAL NV

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Frangema Staal nv, Acaciastraat 17, 2440 Geel, KBO nummer 0557.926.578 (hierna: Frangema Staal).

De verklaring is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is belangrijk deze privacyverklaring aandachtig door te lezen, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website (www.frangemastaal.be), door het invullen van één van onze invulformulieren of door het contacteren per e-mail / telefoon, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Frangema Staal stelt zich middels huidige Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Frangema Staal.

Artikel 2 – Welke gegevens worden er door ons verzameld

We verzamelen uw gegevens om verschillende redenen, zoals hiernavolgend weergegeven. De persoonsgegevens overgemaakt aan Frangema Staal zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van (een verzoek tot ) levering van onze producten of diensten.

Het gaat om volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • bank- en facturatiegegevens (rekeningnummer, facturatieadres, BTW nummer);
 • IP-adres dat aan u gekoppeld wordt;
 • type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • datum en uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • localisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website;
 • het type browser dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en trefwoorden die u gebruikt om onze website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze producten en diensten;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

Artikel 3 – Waarom verzamelen wij uw gegevens

3.1. Algemene doeleinden

Frangema Staal zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • de levering en facturatie van door u bestelde producten en diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd;
 • het beantwoorden van een vraag die u ons rechtstreeks heeft gesteld of via één van onze invulformulieren met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en ons gerechtvaardigd belang;
 • het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Frangema Staal om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Frangema Staal hiervoor uw expliciete voorafgaandelijke toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Frangema Staal uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Frangema Staal, haar producten en/of diensten. Frangema Staal kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door haar bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@frangemastaal.be.

3.3. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Frangema Staal, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Frangema Staal failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten

Het kan voorkomen dat Frangema Staal uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet kenbaar maken.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Artikel 5 – Uw rechten

U kan op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail naar info@frangemastaal.be.

U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35, mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Frangema Staal aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – Cookies

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestand uitgezonden door de servers van Frangema Staal en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De informatie opgeslagen door deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan onze website.

Waarom gebruiken we cookies? Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit laat ons toe de werking van onze website te optimaliseren en om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Artikel 9 – Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring of met betrekking tot de wijze waarop Frangema Staal gegevens verzamelt, kan u contact opnemen op het volgende adres: Frangema Staal nv, Acaciastraat 17, 2440 Geel of info@frangemastaal.be.

Wie-is-wie

CONTACTEER ONS

Frangema Staal NV
Acaciastraat 17
B-2440 Geel

[t] +32 (0)14-866381
[f] +32 (0)14-861215

©  Frangemastaal – Geel